ZAWIADOMIENIE

Urząd Gminy w Chorkówce wzywa wszystkich mieszkańców Gminy Chorkówka będących właścicielami psów do przestrzegania obowiązku sprawowania należytej opieki nad nimi. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chorkówka przyjętym uchwałą Nr XXVIII/204/2016 Rady Gminy Chorkówka z dnia 22 czerwca 2016 r. – na właścicielach i opiekunach psów spoczywa obowiązek:

1. zabezpieczenia nieruchomości w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki ostrzegawczej ze stosownym ostrzeżeniem,

2. w miejscach publicznych prowadzenia psa na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie ze smyczy (zdjęcie kagańca) jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i przy zapewnieniu kontroli nad jego zachowaniem.

Ponadto w związku z licznymi interwencjami mieszkańców w sprawie „wałęsania” się psów na terenie gminy, tut. urząd prosi o przysyłanie zdjęć takich psów wraz z informacją o miejscu i terminie zrobienia zdjęcia. Zdjęcia takie będą publikowane na stronie internetowej urzędu: www.chorkowka.pl w zakładce „Pomóż zidentyfikować psa”.

W przypadku ustalenia właściciela psa, sprawa kierowana będzie do Komisariatu Policji w Chorkówce.

Zdjęcia wraz z ich opisem należy przesyłać na adres e-mail: abobrowska@chorkowka.pl, urzad@chorkowka.pl

Zawiadomienie