XXII sesja Rady Gminy Chorkówka

XXII sesja miała miejsce w dniu 29 lutego 2016 r. Rada Gminny uchwaliła następujące uchwały: w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej położonej w Kobylanach do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu; w sprawie zaliczenia ulicy Karola Klobassy-Zrenckiego w Zręcinie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na okres 5 lat; w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Chorkówka oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony; w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego; w sprawie zatwierdzenia taryfy dla MPDG w Krośnie oraz Wodociągów Gminnych w Chorkówce za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków; w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017; w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.