Gospodarka odpadami

Odpady komunlane

Zmiana stawki za odbiór odpadów komunalnych

Od 1 września 2020 r. wysokość stawki za odbiór odpadów komunalnych będzie wynosić 22,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej na terenie nieruchomości. Jeśli mieszkaniec posiada przydomowy kompostownik i kompostuje w nim bioodpady stawka opłaty będzie obniżona o 1,00 zł. Czytaj więcej Zmiana stawki za odbiór odpadów komunalnych

Dystrybucja worków na odpady

Szanowni  mieszkańcy gminy Chorkówka informujemy, że worki na odpady segregowane będą wydawane w godz. od 900  do 1900 w następujących… Czytaj więcej Dystrybucja worków na odpady

Prace związane z zagospodarowaniem terenu

Ruszyły prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół sceny plenerowej znajdującej się obok Kompleksu Boisk Sportowych w Chorkówce. Przypominamy w skrócie… Czytaj więcej Prace związane z zagospodarowaniem terenu

PSZOK-już czynny

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chorkówce już jest czynny. Odpady można przywozić dwa razy w tygodniu. Czytaj więcej PSZOK-już czynny

smieci

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Marzec to czas wiosennych porządków. Aby ułatwić Państwu ich  przeprowadzenie, na ten właśnie miesiąc zaplanowana została na terenie gminy Chorkówka… Czytaj więcej Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

UWAGA – Konieczność zmiany deklaracji śmieciowej z odpadów niesegregowanych na segregowane

Informujemy, że 6 września 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku… Czytaj więcej UWAGA – Konieczność zmiany deklaracji śmieciowej z odpadów niesegregowanych na segregowane

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW - GMINA CHORKÓWKA

Wszystko co musisz wiedzieć o segregacji odpadów w gminie Chorkówka

Wszystko co musisz wiedzieć o segregacji odpadów w gminie Chorkówka ♻️

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OPŁATY ZA ŚMIECI na 2020 rok

NOWE TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI Zmiana terminu składania deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia… Czytaj więcej ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OPŁATY ZA ŚMIECI na 2020 rok

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020 r.

Zawiadomienie

Worki na odpady segregowane, naklejki na worki oraz harmonogramy odbioru odpadów na 2020 rok będą wydawane 18 grudnia (tj. środa)… Czytaj więcej Zawiadomienie

Rejestr Działalności Regulowanej

WPIS / ZMIANA WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Magdalena Harmata
I piętro, pokój Nr 23

tel. (13) 43 869 52
email: mharmata@chorkowka.pl

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250),
2) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783),

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

4) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584).

Wymagane dokumenty:

1)Wniosek o wpis / zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierający:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
c) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
d) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 Do wniosku należy dołączyć:
1)Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
2)Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 Opłaty:

1.Opłata skarbowa za dokonanie wpisu: 50,00 zł,
2.Opłata skarbowa za zmianę wpisu: 25,00 zł,
3.Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w Chorkówce lub przelewem na konto Gminy Chorkówka – Bank Spółdzielczy w Rymanowie, Oddział w Chorkówce nr 62 8636 1031 2003 1500 0042 0004 z dokładnym wskazaniem przedmiotu opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Chorkówka dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębio0rcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Chorkówka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje:

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1.Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego.
2.Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3.Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
4.Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo- transportowej.
W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Chorkówka, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
WNIOSEK O WPIS DO  – RDR

OŚWIADCZENIE O –  RDR

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ ORAZ WYKREŚLONYCH Z TEGO REJESTRU W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY CHORKÓWKA

Harmonogram wywozu odpadów

wywóz

 

Ustawowe zadania gminy
Analiza stanu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Chorkówka
Zasady segregacji

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW - GMINA CHORKÓWKA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
PSZOK

Lokalizacja i godziny otwarcia:
– PSZOK zlokalizowany jest w Chorkówce, wjazd naprzeciwko Kompleksu boisk Sportowych w Chorkowce.
• wtorek 8:00 – 10:00,
• czwartek: 15:00 – 17:00
• sobota: 9:00-11:00
Warunki dostarczania odpadów:
– odbierane będą wyłącznie odpady komunalne selektywnie zebrane, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Chorkówka,
– odpady przyjmowane będą w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– nie będą przyjmowane odpady komunalne zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami,
– nie będą przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.
Rodzaje odpadów przyjmowanych przez PSZOK:
• przeterminowane leki i chemikalia,
• farby, tusze, kleje,
• środki ochrony roślin,
• lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć,
• urządzenia zawierające freony,
• zużyte baterie i akumulatory,
• rozpuszczalniki, kwasy, alkalia,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wyłącznie kompletny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony od pojazdów osobowych – limit do 4 opon na rok od właściciela nieruchomości,
• odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym elementy betonowe, ceglane, tynki, tapety, okleiny, papa) – wyłącznie w workach systemowych (opatrzonych logo firmy FBSerwis Karpatia) – worki białe z napisem ODPADY BUDOWLANE
• papier,
• metal,
• tworzywa sztuczne,
• szkło,
• opakowania z papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metalu w tym zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
• odpady zielone – tylko w workach systemowych ( opatrzonych logo firmy FBSerwis Karpatia) – worki brązowe z napisem ODPADY BIO.
• Popiół – tylko w workach systemowych (opatrzone logo firmy FBSerwis Karpatia) – worki białe z napisem POPIÓŁ i ODPADY PALENISKOWE.
• Tekstylia i odzież,

Worki na odpady budowlane, zielone oraz popiół dostępne są odpłatnie w PSZOK-u oraz w siedzibie firmy FBSerwis Karpatia sp. z o.o. – w Szczepańcowej, ul.Przemysłowa 7.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych