Gospodarka odpadami

Odpady komunlane

Zawiadomienie

Worki na odpady segregowane, naklejki na worki oraz harmonogramy odbioru odpadów na 2020 rok będą wydawane 18 grudnia (tj. środa)

0 komentarzy

Dystrybucja worków na odpady

Informujemy, że worki na odpady segregowane będą wydawane w godz. od 900  do 1900 w następujących miejscowościach i terminach: Dzień Miejscowość

0 komentarzy

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHORKÓWKA

Analiza stanu gospodarki 2019

0 komentarzy

Dystrybucja worków na popiół

Dystrybucja worków na popiół 📌20 marca br., godz. 9.00-17.00 📌Urząd Gminy Chorkówka – sala narad (nr 9) -parter

0 komentarzy

Zawiadomienie

Szanowni Państwo, informujemy że dystrybucja worków na popiół odbędzie się 23 stycznia 2019 r. w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka w godzinach 9.00-17.00.

0 komentarzy
harmonogram

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

0 komentarzy

PSZOK – już działa

Lokalizacja i godziny otwarcia: – PSZOK zlokalizowany jest w Chorkówce, wjazd naprzeciwko Kompleksu Sportowego, – czynny (od stycznia): wtorek  8:00

0 komentarzy

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.

Od stycznia 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki miesięczne za gospodarowanie odpadami komunalnymi

0 komentarzy

Worki na odpady segregowane, naklejki na worki oraz harmonogramy odbioru odpadów na 2019 rok

Zawiadamia się mieszkańców gminy Chorkówka, że worki na odpady segregowane, naklejki na worki oraz harmonogramy odbioru odpadów na 2019 rok

0 komentarzy

12 listopada odbiór odpadów bez zmian

0 komentarzy
Rejestr Działalności Regulowanej

WPIS / ZMIANA WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Magdalena Harmata
I piętro, pokój Nr 23

tel. (13) 43 869 52
email: mharmata@chorkowka.pl

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250),
2) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783),

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

4) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584).

Wymagane dokumenty:

1)Wniosek o wpis / zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierający:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
c) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
d) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 Do wniosku należy dołączyć:
1)Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
2)Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 Opłaty:

1.Opłata skarbowa za dokonanie wpisu: 50,00 zł,
2.Opłata skarbowa za zmianę wpisu: 25,00 zł,
3.Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w Chorkówce lub przelewem na konto Gminy Chorkówka – Bank Spółdzielczy w Rymanowie, Oddział w Chorkówce nr 62 8636 1031 2003 1500 0042 0004 z dokładnym wskazaniem przedmiotu opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Chorkówka dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębio0rcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Chorkówka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje:

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1.Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego.
2.Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3.Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
4.Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo- transportowej.
W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Chorkówka, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
WNIOSEK O WPIS DO  – RDR

OŚWIADCZENIE O –  RDR

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ ORAZ WYKREŚLONYCH Z TEGO REJESTRU W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY CHORKÓWKA

Harmonogram wywozu odpadów

 

harmonogram

Ustawowe zadania gminy
Analiza stanu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Chorkówka
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
PSZOK

Lokalizacja i godziny otwarcia:

– PSZOK zlokalizowany jest w Chorkówce, wjazd naprzeciwko Kompleksu Sportowego,

 • wtorek  8:00 – 10:00,
 • czwartek: 15:00 – 17:00
 • sobota: 9:00-11:00

Warunki dostarczania odpadów:

– odbierane będą wyłącznie odpady komunalne selektywnie zebrane, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Chorkówka,

– odpady przyjmowane będą w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– nie będą przyjmowane odpady komunalne zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami,

– nie będą przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Rodzaje odpadów przyjmowanych przez PSZOK:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • farby, tusze, kleje,
 • środki ochrony roślin,
 • lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć,
 • urządzenia zawierające freony,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • rozpuszczalniki, kwasy, alkalia,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wyłącznie kompletny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony od pojazdów osobowych,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym elementy betonowe, ceglane, tynki, tapety, okleiny, papa) – tylko w workach,
 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania z papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metalu w tym zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
 • odpady zielone – w workach.

Worki na odpady zielone i budowlane dostępne są w PSZOK-u.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych