Gospodarka odpadami

Odpady komunlane

UWAGA – Konieczność zmiany deklaracji śmieciowej z odpadów niesegregowanych na segregowane

Informujemy, że 6 września 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. nowelizującej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku

0 komentarzy

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OPŁATY ZA ŚMIECI na 2020 rok

NOWE TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI Zmiana terminu składania deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia

0 komentarzy

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020 r.

0 komentarzy

Zawiadomienie

Worki na odpady segregowane, naklejki na worki oraz harmonogramy odbioru odpadów na 2020 rok będą wydawane 18 grudnia (tj. środa)

0 komentarzy

Dystrybucja worków na odpady

Informujemy, że worki na odpady segregowane będą wydawane w godz. od 900  do 1900 w następujących miejscowościach i terminach: Dzień Miejscowość

0 komentarzy

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CHORKÓWKA

Analiza stanu gospodarki 2019

0 komentarzy

Dystrybucja worków na popiół

Dystrybucja worków na popiół 📌20 marca br., godz. 9.00-17.00 📌Urząd Gminy Chorkówka – sala narad (nr 9) -parter

0 komentarzy

Zawiadomienie

Szanowni Państwo, informujemy że dystrybucja worków na popiół odbędzie się 23 stycznia 2019 r. w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka w godzinach 9.00-17.00.

0 komentarzy
harmonogram

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

0 komentarzy

PSZOK – już działa

Lokalizacja i godziny otwarcia: – PSZOK zlokalizowany jest w Chorkówce, wjazd naprzeciwko Kompleksu Sportowego, – czynny (od stycznia): wtorek  8:00

0 komentarzy
Rejestr Działalności Regulowanej

WPIS / ZMIANA WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Magdalena Harmata
I piętro, pokój Nr 23

tel. (13) 43 869 52
email: mharmata@chorkowka.pl

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250),
2) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783),

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

4) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584).

Wymagane dokumenty:

1)Wniosek o wpis / zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierający:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
c) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
d) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

 Do wniosku należy dołączyć:
1)Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
2)Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać:
a) firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
c) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 Opłaty:

1.Opłata skarbowa za dokonanie wpisu: 50,00 zł,
2.Opłata skarbowa za zmianę wpisu: 25,00 zł,
3.Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w Chorkówce lub przelewem na konto Gminy Chorkówka – Bank Spółdzielczy w Rymanowie, Oddział w Chorkówce nr 62 8636 1031 2003 1500 0042 0004 z dokładnym wskazaniem przedmiotu opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Chorkówka dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębio0rcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Chorkówka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje:

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1.Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego.
2.Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3.Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
4.Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo- transportowej.
W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Chorkówka, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
WNIOSEK O WPIS DO  – RDR

OŚWIADCZENIE O –  RDR

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ ORAZ WYKREŚLONYCH Z TEGO REJESTRU W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY CHORKÓWKA

Harmonogram wywozu odpadów

wywóz

 

Ustawowe zadania gminy
Analiza stanu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Chorkówka
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
PSZOK

Lokalizacja i godziny otwarcia:

– PSZOK zlokalizowany jest w Chorkówce, wjazd naprzeciwko Kompleksu Sportowego,

 • wtorek  8:00 – 10:00,
 • czwartek: 15:00 – 17:00
 • sobota: 9:00-11:00

Warunki dostarczania odpadów:

– odbierane będą wyłącznie odpady komunalne selektywnie zebrane, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Chorkówka,

– odpady przyjmowane będą w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– nie będą przyjmowane odpady komunalne zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami,

– nie będą przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Rodzaje odpadów przyjmowanych przez PSZOK:

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • farby, tusze, kleje,
 • środki ochrony roślin,
 • lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć,
 • urządzenia zawierające freony,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • rozpuszczalniki, kwasy, alkalia,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wyłącznie kompletny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony od pojazdów osobowych,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym elementy betonowe, ceglane, tynki, tapety, okleiny, papa) – tylko w workach,
 • papier,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania z papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metalu w tym zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
 • odpady zielone – w workach.

Worki na odpady zielone i budowlane dostępne są w PSZOK-u.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych