Obrady XVIII sesji

Obrady XVIII sesji odbyły się w dniu 21 grudnia 2015 r. Podczas sesji Rada Gminy uchwaliła 23 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy; w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chorkówka na 2016 rok; w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka; w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na realizację zadania publicznego; w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka; w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. Podczas sesji uchwalony został również budżet gminy na 2016 rok.